Algemene voorwaarden

Lees deze voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van Kunstzinnig.nl. Gebruik van Kunstzinnig.nl betekent dat u de voorwaarden accepteert. Maak geen gebruik van de site als u deze voorwaarden niet accepteert.

Artikel 1 Inhoud site

Kunstzinnig.nl heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Veel informatie op de site met betrekking tot de aangeboden kunstwerken en diensten is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Kunstzinnig.nl draagt voor de inhoud van de door anderen geplaatste berichten geen enkele verantwoordelijkheid.

 

Artikel 2 Overeenkomst koper – verkoper

Kunstzinnig.nl probeert autodidacten, hobbyisten, kunstenaars en kunstenaars-in-opleiding en kopers/geïnteresseerden met elkaar in contact te brengen. Kunstzinnig.nl is echter geen partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.

 

Artikel 3 Gegevens

Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zult u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder uw e-mailadres en zover relevant, uw naam en woonplaats volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site.

Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden, zijnde geinteresseerden in uw advertentie, in staat te stellen contact met u te leggen. Maximaal 12 keer per jaar ontvangt u een nieuwsbrief van Kunstzinnig.nl. Omdat de medewerkers van Kunstzinnig.nl dit voor zichzelf ook wensen, respecteert Kunstzinnig.nl ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan nodig is voor het gebruik ten behoeve van Kunstzinnig.nl. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld (*).

(*) Indien Kunstzinnig.nl gegronde redenen heeft om aan te nemen dat u op enige wijze inbreuk pleegt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, is zij gerechtigd uw gegevens, waaronder mede begrepen uw e-mailadres, aan derden te verstrekken. Door gebruik te maken deze site, gaat u hier uitdrukkelijk mee akkoord.

Kunstzinnig.nl verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink). Op die websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Kunstzinnig.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.

 

Artikel 4 Intellectuele en creatieve eigendomsrechten

Beelden en teksten die gebruikers plaatsen, kan Kunstzinnig.nl rechtenvrij gebruiken voor de website en projecten die gerelateerd zijn aan Kunstzinnig.nl, zoals de nieuwsbrief. Het auteursrecht blijft uitdrukkelijk berusten bij de kunstenaar zelf. Alle op het internet getoonde afbeeldingen van kunstwerken van kunstzinnigen vallen onder auteurs- en beeldrecht. Voor het overnemen, verspreiden en/of gebruik van getoonde kunstwerken -op welke wijze dan ook- dient u voorafschriftelijke toestemming te hebben verkregen van rechthebbende.

Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan. Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.

Beelden, teksten, of andere materialen die aan Kunstzinnig zijn verstrekt op verzoek van de redactie, kunnen door Kunstzinnig.nl rechtenvrij worden gebruikt voor publicatie op de website www.kunstzinnig.nl en voor alle aan Kunstzinnig.nl gerelateerde projecten, zowel digitaal als in print.

Adverteerders en personen die geinterviewd worden door de redactie van Kunstzinnig.nl, vrijwaren Kunstzinnig.nl voor rechteisenden op fotografie en beeltenis van hun advertenties.

Gebruiker biedt bij aangeboden materiaal elke keer opnieuw een licentie aan om het materiaal rechtenvrij te gebruiken voor een aan Kunstzinnig.nl gerelateerde uiting

De (intellectuele en creatieve eigendoms-)rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Kunstzinnig.nl. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Kunstzinnig.nl staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.

Het is u niet toegestaan de site op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Kunstenaars bevestigen steeds bij opslaan dat zij het copyright op afbeelding en tekst hebben. Hebben zij dit niet dan kan Kunstzinnig.nl besluiten om de advertentie van haar de site te verwijderen.

 

Artikel 5 Spam/harvesten

Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via Kunstzinnig.nl openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het contacteren van de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;

een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het aangebodene;

e-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van Kunstzinnig.nl te verzamelen om welke reden dan ook.

Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 6 hieronder.

 

Artikel 6 Uitsluiting

Kunstzinnig.nl behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder adverteren op Kunstzinnig.nl indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van kunstzinnig.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 7 Garantie

Kunstzinnig.nl garandeert niet:

  • – dat de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn
  • – dat de aangeboden kunstwerken goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn
  • – dat de adverteerder bevoegd is de informatie aan te bieden
  • – dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is
  • – dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten
  • – dat derden geen misbruik (zullen) maken van haar systemen

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

  1. Kunstzinnig.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van Kunstzinnig.nl. Meer in het bijzonder zal Kunstzinnig.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

– handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op Kunstzinnig.nl geplaatste advertenties

– de onmogelijkheid de site te gebruiken

– het niet voldoen van een kunstwerk dat wordt aangeboden op Kunstzinnig.nl aan de specificaties zoals gemeld op de site

– het feit dat de informatie op Kunstzinnig.nl onjuist, onvolledig of niet actueel is

– het onrechtmatig gebruik van de systemen van Kunstzinnig.nl, waaronder de site, door een derde

– handelingen van de wederpartij nadat u deze gecontacteerd heeft door gebruikmaking van de site

  1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kunstzinnig.nl of haar ondergeschikten.
  2. Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het plaatsen van een advertentie wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 15.

 

Artikel 9 Vrijwaring

U vrijwaart Kunstzinnig.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met contacten die u legt door gebruikmaking van deze site.

 

Artikel 10 Verwijzingen

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink) naar de websites van derden. Kunstzinnig.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Kunstzinnig.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Artikel 11 Beveiliging

Kunstzinnig.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Kunstzinnig.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

 

Artikel 12 Diversen

Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Kunstzinnig.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Kunstzinnig.nl aangepast worden. Kunstzinnig.nl adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

 

Artikel 13 Inhoud site

  1. Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden kunstwerk overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
  2. Kunstzinnig.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. Kunstzinnig.nl behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te wijzigen, te weigeren en/of te verwijderen van Kunstzinnig.nl . Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:

 

– de betreffende advertentie is in een “verkeerde” rubriek geplaatst

– de kunstwerken/diensten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven

– het betreffende kunstwerk en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele en creatieve eigendomsrechten van derden

– de betreffende advertentie zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden

– het betreffende kunstwerk en/of de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig

– advertenties die anderszins naar de mening van Kunstzinnig.nl aanstootgevend zijn dan wel in strijd met goede smaak

– er bestaat een vermoeden dat het gestolen werken betreft

– het betreffende kunstwerk is een (vuur)wapen of een daaraan gerelateerd product

  1. U vrijwaart Kunstzinnig.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele en creatieve) eigendomsrechten van derden.

 

  1. Het is u niet toegestaan de website van Kunstzinnig.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Kunstzinnig.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

  1. Vooralsnog is plaatsing van een advertentie gratis.
  2. Kunstzinnig.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. De boeken die te koop worden aangeboden, zijn te koop bij Bol.com die verantwoordelijk is voor de verzending en afhandeling.

 

Artikel 15 Overige bepalingen

Het is niet toegestaan onrechtmatig artikelen aan te bieden of te zoeken en/of foto’s te gebruiken waar copyright of andere eigendomsrechten op rusten. Tevens is het niet toegestaan, zonder toestemming, foto’s van derden te gebruiken.

Kunstzinnig.nl houdt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. Op deze pagina zal op ieder moment de meest actuele versie te lezen zijn.

Copyright © Kunstzinnig.nl. All rights reserved.